Zastaranje davčnih obveznosti od nenapovedanih dohodkov

Upravno sodišče RS je s sodbo I U 1754/2016 z dne 14. 6. 2017 odločilo, da FURS ne more izvajati davčnih inšpekcijskih pregledov po 68. in 68.a členu ZDavP-2 glede nenapovedanih dohodkov za 10 let od uvedbe postopka za tista davčna leta, za katera je po prejšnji zakonodaji (torej pred uveljavitvijo ZDavP-2G s 1. 1. 2014) do uvedbe davčnega postopka odmera davka že zastarala v 5 letnem zastaralnem roku. S svojim stališčem je Upravno sodišče RS odpravilo dosedanje napačno in ustavno neskladno stališče FURS, da lahko v davčnem postopku začetem po 1. 1. 2014 odmeri davek za 10 let za nazaj, torej tudi za davčna obdobja, za katere je odmera davka do uvedbe davčnega postopka po prejšnji zakonodaji že zastarala. Posledično za obdobja, za katera je odmera davka oziroma davčna obveznost že zastarala, davčni organ ne more odmeriti davka po stopnji 70%.

Ostaja pa vprašanje, na katero Upravno sodišče v izpostavljeni odločbi ni odgovorilo, ali lahko davčni organ tudi za obdobja pred 1. 1. 2014, za katera odmera davka oziroma davčna obveznost še ni zastarala, naloži davčnemu zavezancu plačilo davka po 70% davčni stopnji, ki je stopila v veljavo 1. 1. 2014. To v tem trenutku velja kot sporno za leti 2012 in 2013, saj je za leta pred 2012 davčna obveznost že zastarala. Prav tako ostaja po našem mnenju odprto vprašanje, ali davčni organ sploh lahko obdavči po 70% davčni stopnji davčne zavezance, ki niso napovedali svojih dohodkov. Ustavno sodišče RS, pa tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, sta v svojih odločitvah že izpostavila, da predstavlja več kot 50% davčna stopnja prekomeren poseg v premoženje posameznika in je kaznovalne narave. Gre torej za vprašanje ustavne (ne)skladnosti določila 68.a člena ZDavP-2, na katerega bo dalo končni odgovor Ustavno sodišče RS.

Po temeljnem načelu kaznovalnega prava - domneve nedolžnosti, zapisanem v 27. členu Ustave RS, velja vsakdo za nedolžnega, dokler mu krivda ni dokazana s pravnomočno sodbo. Posamezniku, ki mu krivda ni pravnomočno dokazana, davčni organ torej ne more odmeriti davka po tako visoki davčni stopnji. To je po našem mnenju tudi v nasprotju z načelom sorazmernosti, kot temeljnim načelom pravne države.