Zakon o duševnem zdravju neskladen z Ustavo RS

Ustavno sodišče Republike Slovenije (USRS) je z odločbo št. U-I-477/18, Up-93/18 z dne 23. 5. 2019 ugotovilo, da  obstoječa zakonska ureditev sprejema oseb z duševno motnjo v varovani oddelek ni skladna z ustavnima načeloma varstva oseben svobode in varstva človekove osebnosti in dostojanstva.

Pri presoji ustavnosti se je USRS ukvarjalo z vprašanjem ali je obstoječa zakonska ureditev sprejema oseb z duševno motnjo v varovani oddelek socialno varstvenega zavoda, skladna z 19. členom USRS, ki določa pogoje, pod katerimi je dopustno omejiti osebno svobodo. Po oceni USRS v primeru posega v pravico do osebne svobode ne zadošča, da zakonodajalec izvrševanje takšnega ukrepa konkretizira le s sklicevanjem na varstveni cilj, temveč mora z določitvijo pogojev stremeti tudi k uresničitvi terapevtskega cilja takšnega ukrepa.

Pri presoji skladnosti zakonske ureditve z vidika varstva osebnega dostojanstva med odvzemom prostosti pa je USRS presodilo, da obstoječa ureditev zanemarja zahtevo po jasni in določni opredelitvi pogojev pridržanja, da bi odpadel dvom o ustreznosti ustanove, ki bo ukrep odvzema prostosti izvršila.

Državni zbor mora tako ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku 9 mesecev po objavi odločbe v Uradnem listu RS, prav tako pa mora vlada sprejeti nujne organizacijske ukrepe, s katerimi bo zagotovila ustrezne prostorske in kadrovske zmogljivosti v socialno varstvenih zavodih.

 

Urša Longar, mag. prava