Razveljavitev 1. odst. 57. člena ZOPNI

Ustavno sodišče RS je v svoji odločbi št. U-I-6/15-23, Up-33/15-32, Up-1003/15-27 z dne 5. 7. 2018, s katero je odločalo o ustavni pobudi za oceno ustavnosti ZOPNI ter o ustavni pritožbi pritožnice zaradi zatrjevanih kršitev njenih ustavnih pravic pri izdaji sodnih odločb v postopku začasnega zavarovanja odvzema premoženja po ZOPNI ter njegovega podaljšanja, s katerimi sta bili pritožnici prepovedani odtujitev in obremenitev nepremičnin, odločilo, da je prvi odstavek 57. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14) v neskladju z Ustavo RS in da se razveljavi. Prav tako je Ustavno sodišče RS v isti odločbi odločilo, da so bile v postopku izdaje sodnih odločb o začasnem zavarovanju odvzema premoženja po ZOPNI ter njegovega podaljšanja pritožnici kršeni pritožničina pravica iz drugega odstavka 14. člena Ustave, kolikor so bila kazniva dejanja izvršena oziroma nepremičnine pridobljene pred uveljavitvijo ZOPNI, ter pravica iz 22. člena Ustave. 

 

Svojo odločitev je ustavno sodišče utemeljilo s tem, da je razveljavljeno določilo sodiščem omogočalo nedovoljeno (pravo) retroaktivno uporabo zakona (ZOPNI), kar je v nasprotju s 155. členom Ustave RS, kolikor se odločbe nanašajo na kazniva dejanja izvršena pred uveljavitvijo ZOPNI in na premoženje pridobljeno pred uveljavitvijo ZOPNI.

Ker sta odločbi sodišča o začasnem zavarovanju odvzema premoženja nezakonitega izvora in njegovem podaljšanju temeljili ravno na razveljavljenem določilu 57. člena ZOPNI.  

Izdana odločba bo vplivala na vse že začete postopke odvzema premoženja nezakonitega izvora ter začasnega zavarovanja odvzema premoženja nezakonitega izvora, ki se še niso zaključili, in na vse prihodnje postopke.