Postopek osebnega stečaja

Postopek osebnega stečaja se vodi nad premoženjem insolventnega dolžnika (fizične osebe) z namenom, da bi vsi upniki iz premoženja stečajnega dolžnika prejeli plačilo navadnih terjatev hkrati in v enakih deležih.

 

Upniki se v postopku osebnega stečaja nad stečajnim dolžnikom obravnavajo enako glede na vrsto terjatve in sicer se najprej poplačajo upniki z zavarovanimi terjatvami (npr. s hipoteko), nato se poplačajo upniki s prednostnimi terjatvami (npr. prispevki delodajalca, preživnine), nato pa še preostali upniki. Terjatve upnikov v delu, v katerem niso plačane iz razdelitvene mase stečajnega dolžnika, ne prenehajo in jih lahko upniki uveljavljajo proti stečajnemu dolžniku po koncu stečajnega postopka, če v Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) ni določeno drugače.

 

Z začetkom postopka osebnega stečaja se poslovna sposobnost stečajnega dolžnika omeji tako, da ta ne more sklepati pogodb ali opravljati drugih pravnih poslov ali dejanj, katerih predmet je razpolaganje z njegovim premoženjem, ki spada v stečajno maso, poleg tega pa brez soglasja sodišča, ki vodi postopek osebnega stečaja, ne more najeti kredita, posojil ali dati poroštva, kot tudi ne odpreti novega transakcijskega ali drugega denarnega računa ali se odpovedati dediščini ali drugim premoženjskim pravicam. Stečajni dolžnik lahko sicer z izrecnim dovoljenjem sodišča tudi po začetku postopka osebnega stečaja prične s poslovanjem kot podjetnik ali zasebnik. Z začetkom postopka osebnega stečaja nad podjetnikom ali zasebnikom stečajnemu dolžniku preneha status podjetnika ali zasebnika s tem pa tudi vsa obvezna socialna zavarovanja, v katera je bil stečajni dolžnik vključen na podlagi statusa podjetnika ali zasebnika.

 

Vloga upravitelja v postopku osebnega stečaja je, zaradi varovanja in uresničevanja interesov upnikov, omejena na upravljanje in prodajo dolžnikovega premoženja in poplačilo upnikov. Upravitelj vodi posle insolventnega dolžnika skladno s potrebami postopka in ga zastopa pri procesnih in drugih pravnih dejanjih v zvezi s preizkusom terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic, pri procesnih in drugih dejanjih v zvezi z izpodbijanjem pravnih dejanj insolventnega dolžnika ter pri drugih pravnih poslih in dejanjih, potrebnih za unovčenje stečajne mase. Imenuje ga sodišče s sklepom o začetku postopka osebnega stečaja, zaradi česar je vezan na navodila sodišča, ki nad njegovim delom vrši nadzor. Z začetkom stečajnega postopka tako upravitelj pridobi pooblastilo za zastopanje dolžnika in vodenje njegovih poslov v skladu s potrebami stečajnega postopka. Upravitelj je torej organ postopka zaradi insolventnosti, ki v tem postopku opravlja svoje pristojnosti in naloge, določene v zakonu, vendar to velja le za postopek, ki se vodi zaradi insolventnosti oziroma v konkretnem primeru zaradi postopka osebnega stečaja. 

  

Urša Longar, mag.prava