Odpust obveznosti v postopku osebnega stečaja

Namen instituta odpusta obveznosti v postopku osebnega stečaja je poštenemu in vestnemu stečajnemu dolžniku omogočiti, da preneha tisti del njegovih obveznosti, ki jih ni zmožen izpolniti iz premoženja, ki ga ima ob začetku postopka osebnega stečaja ali ki ga lahko pridobi med postopkom osebnega stečaja do poteka preizkusnega obdobja.

Stečajni dolžnik oziroma predlagatelj mora na sodišče nasloviti predlog za odpust obveznosti, ki v postopku osebnega stečaja niso poplačane in ki so nastale pred začetkom stečajnega postopka. Dolgovi se odpišejo, če ni ovir za odpust. Ne morejo se odpisati prednostne terjatve, preživnine, v kazenskem postopku izrečena denarna kazen, globa za prekršek in odvzem premoženjske koristi pridobljene s kaznivim dejanjem oziroma prekrškom ter odvzem premoženja nezakonitega izvora.

Do odpusta obveznosti pride po izteku preizkusne dobe (2 do 5 let), s pravnomočnim sklepom sodišča, ki vodi postopek osebnega stečaja. Odpust obveznosti učinkuje samo za stare obveznosti, torej tiste, ki so nastale pred začetkom postopka osebnega stečaja, za novonastale dolgove pa novega odpusta obveznosti ni mogoče predlagati naslednjih 10 let po prejšnjem odpustu.

 

Urša Longar, mag.prava