Odlog davčne izvršbe

Davčni organ kljub jasnemu stališču Upravnega sodišča RS, izraženega v sodbi I U 1754/2016 z dne 14. 6. 2017 odločilo, da FURS ne more izvajati davčnih inšpekcijskih pregledov po 68. in 68.a členu ZDavP-2 glede nenapovedanih dohodkov za 10 let od uvedbe postopka za tista davčna leta, za katera je po prejšnji zakonodaji do uvedbe davčnega postopka odmera davka že zastarala v 5 letnem zastaralnem roku, še vedno nadaljuje z davčni izvršbami na premoženje davčnih dolžnikov. Po 2. odst. 87. člena ZDavP-2 lahko davčni organ po uradni dolžnosti do odločitve o pritožbi zoper odmerno odločbo, ki sicer nima suspenzivnega učinka, odloži davčno izvršbo, če oceni, da bi bilo pritožbi mogoče ugoditi. V skladu s 4. odst. 157. člena ZDavP-2 pa lahko davčni organ po uradni dolžnosti do odločitve o pritožbi zoper sklep o davčni izvršbi zadrži začeto davčno izvršbo, če oceni, da bi bilo pritožbi mogoče ugoditi. V prizadevanju omejevanja nastanka škode ter preprečitve  kršitve ustavnih pravic davčnih zavezancev, katerim je davčni organ odmeril davek od nenapovedanih dohodkov po 68.a členu ZDavP-2 po 70% davčni stopnji tudi za davčna obdobja, za katera je davčna obveznost po izpostavljenem stališču Upravnega sodišča že zastarala, bi moral davčni organ po uradni dolžnosti odložitvi davčno izvršbo vsaj do izdaje drugostopenjske odločbe (po mnenju avtorja pa do pravnomočnosti sodbe upravnega sodišča). Namesto tega davčni organ nadaljuje z davčnimi izvršbami, kljub predlogom in pozivom davčnih zavezancev k odložitvi davčnih izvršba na podlagi navedenih določil, ki jih davčni organ brez vsebinske obravnave zavrže.