Legalizacija črnih gradenj po novem

Prenova zakonodaje s področja urejanja prostora in graditve[1] med drugimi prinaša možnosti legalizacije neproblematičnih nedovoljenih gradenj. 

Gradbeni zakon (GZ)[2], ki se je pričel uporabljati 1. junija 2018, tako dopušča možnost vložitve zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja za neskladne objekte, ki so bili zgrajeni pred uveljavitvijo zakona in pri katerih so odstopanja od gradbenega dovoljenja glede na določbe zakona dopustne (npr. namembnost objekta ni spremenjena, ne posegajo v druga zemljišča, itd.). Za neskladne objekte zunaj okvirov dopustnih odstopanj bo mogoče v 5 letih od uveljavitve zakona vložiti zahtevo za legalizacijo, ob predpogoju plačila nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora ter komunalnega prispevka.

Za objekte, ki so bili zgrajeni pred 1. januarjem 1998 in za katere lastniki niso pridobili gradbenega dovoljenja, nova gradbena zakonodaja dopušča možnost pridobitve dovoljenja za objekt daljšega obstoja. Zahtevi za izdajo dovoljenja bo potrebno priložiti potrdilo o daljšem obstoju objekta in plačanem nadomestilu za degradacijo in uzurpacijo in potrdilo o plačanem komunalnem prispevku, dovoljenje  pa bo veljalo pogojno in ga bo mogoče razveljaviti brez odškodninske odgovornosti.

 


[1] Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), Gradbeni zakon (GZ) in Zakon o arhitekturi in inženirski dejavnosti (ZAID)

[2] Gradbeni zakon (GZ) je nadomestil Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)

 

Urša Longar, Mag. prava