GRADNJA OBJEKTOV DRŽAVNEGA POMENA IN POSEG V ZASEBNO LASTNINO

Ustava RS v 33. členu zagotavlja pravico do zasebne lastnine in dedovanja. Z nedavno odločbo U-I-186/16 z dne 22.3.2018 je Ustavno sodišče RS ugotovilo protiustavnost 2. alineje 1. odstavka 54. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Ur. L. RS, št. 95/04 – UPB1), saj le ta omogoča uporabo tuje nepremičnine za gradnjo objektov in druge posege v prostor, ki pomenijo gradnjo objektov državnega pomena, brez ustreznega denarnega nadomestila za čas od dejanskega začetka uporabe nepremičnine do izdaje odločbe o razlastitvi oziroma ustanovitvi služnosti. Ustavno sodišče je pritrdilo stališču predlagateljev, da izpodbijana določba postavlja v neenak položaj lastnike, katere bremeni gradnja objektov državnega pomena zgolj na podlagi izdanega gradbenega dovoljenja, v primerjavi z lastniki, pri katerih je do takšne omejitve prišlo na podlagi razlastitve oziroma služnostne pravice.

 

Urša Longar, Mag. prava