Delitev dobicka v d.o.o.

Sodna praksa se je glede izpodbijanja sklepa skupščine družbenikov v družbi z omejeno odgovornostjo, zaradi nerazdelitve dobičke, spremenila. Prvotno stališče sodišča je bilo, da določilo 399. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) glede izpodbijanja sklepa skupščine o nerazdelitvi dobička, ne velja za d.o.o. S sodbo Cpg 257/2015 pa je višje sodišče končno sprejelo ustavno skladno razlago določila 522. člena ZGD-1, da velja določilo 399. člena ZGD-1 tudi za izpodbijanje sklepa skupščine d.o.o., razen v primeru manjših, izrazito osebno strukturiranih d.o.o., za katere sodišče ni našlo utemeljenga razloga za uporabo omenjene določbe. Omenjeno dočilo namreč zagotavlja manjšinskim delničarjem delniške družbe pravico do izpodbijanja sklepa skupščine družbe, kadar večinski delničarji sprejmejo na skupščinni sklep, da se bilančni dobiček ne bo razdelil med družbenike, čeprav so za delitev izpolnjeni zakonski pogoji in ni utemeljenih razlogov za to. Pravica do dela dobička je temeljna pravica vsakega družbenika družbe z omejeno odgovornostjo, kadar so izpolnjeni zakonski pogoji za delitev bilančnega dobička. Iz pravilne razlage 399. člena ZGD-1 je mogoče zaključiti, da mora skupščina delniške družbe ali družbe z omejeno dogovornostjo del bilančnega dobička razdeliti med delničarje, in sicer v minimalnem znesku 4% osnovnega kapitala družbe, razen če to glede na okoliščine, v katerih družba posluje, po presoji dobrega gospodarstvenika ni nujno. V kolikor družbeniki na skupčšini v nasprotju z navedenim ne sprejmejo sklepa o razdelitvi dobička, lahko manjšinski družbenik takšen sklep skupščine izpodbija s tožbo.