Davčna reforma 2020

6. 11. 2019 je začela veljati davčna reforma, ki je posegla v Zakon o dohodnini (ZDoh-2V), Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2R), Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI-A) in Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2M). Spremembe omenenih zakonov se uporabljajo od 1. 1. 2020, razen določb o amortizaciji sredstev, prejetih v poslovnih najem, ki se uporabljajo že od 1. 1. 2019.

 

Omeniti gre naslednje spremembe:

1. DDPO in s.p.

Če bo pravna oseba imela dobiček za davčne namene, potem se bodo vse davčne olajšave in davčne izgube iz preteklih davčnih obdobij priznale največ v višini 63% davčne osnove. Zavezanci - pravne osebe in samostojni podjetniki, ki ustvarjajo dobiček tudi za davčne namene in so doslej znižali davčno osnovo na 0 zaradi visokih investicij v raziskave in razvoj, v opremo in neopredmetena osnovna sredstva ter zaradi zaposlovanja določenih kategorij zaposlenih (invalidov), kot tudi zaradi vlaganja v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in vlaganja sredstev v donacije, bodo sedaj vedno plačali davek od dohodka pravnih oseb, olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj ter v opremo in neopredmetena osnovna sredstva se lahko omejeno prenašajo v naslednjih 5 davčnih obdobij, ostale olajšave pa znižujejo davčno osnovo le v letu nastanka, kar pomeni dodatno omejevanje dejanske možnosti uporabe davčnih olajšav. Enake določbe veljajo tudi za samostojne podjetnike posameznike.

 

Amortizacija sredstev v poslovnem najemu

Z vključevanjem poslovnih najemov sredstev med opredmetena osnovna sredstva je zakonodajalec omogočil, da se kot strošek amortizacije za davčne namene uporabi najvišja letna amortizacijska stopnja, ki ustreza dejanski amortizacijski dobi tega sredstva, to je dobi sredstva v poslovnem najemu. Ta določba velja že za leto 2019. 

2. Dohodnina

Dohodki iz kapitala (obresti, dividende, kapitalski dobički)

Po 1. 1. 2020 bodo dohodki iz kapitala obdavčeni po stopnji 27,5%, pri čemer veljajo za posamezno dobo lastništva naslednje davčne stopnje:

od 0 - 5 let: 27,5%

od 5 - 10 let: 20%

od 10 - 15 let: 15%

od 15 - 20 let: 20%

več kot 20 let: neobdavčeno. 

Dohodki iz oddajanja premoženja v najem

V primeru doseganja dohodkov iz oddajanja premoženja v najem bodo davčni zavezanci lahko upoštevali normirane stroške v višini 15 % (v letu 2019 samo 10 %), vendar pa se zvišuje tudi stopnja dohodnine od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem na 27,5 %.

Zaradi odprave domnevnega zakonskega neskladja je po novem določeno, da se po 1. 1. 2020 dohodek iz odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe izven organiziranega trga, obdavči kot dividenda v celotnem izplačanem znesku. Torej po stopnji 27,5%.

Dohodninska lestvica in olajšave

S spremembo dohodninske lestvice naj bi se razbremenili dohodki srednjih dohodninskih razredov. Za leto 2020 velja naslednja dohodninska lestvica: 

 

Prav tako se bo zvišala skupna splošna olajšava za zavezance za dohodnino, ki se določi na podlagi višine skupnega letnega dohodka posameznika in bo v letu 2020: 

 

To pomeni, da se bo vsem davčnim zavezancem povišala splošna davčna olajšava najmanj iz zdajšnjih 3.302 EUR na 3.500 EUR.

Za uveljavljanje in priznavanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (polnoletni in nezaposleni otrok, starši oziroma posvojitelji) je pomembna sprememba v tem, da mora imeti tak odrasel otrok prijavljeno isto stalno prebivališče kot davčni zavezanec, ki ga uveljavlja za vzdrževanega družinskega člana. To ne velja za otroke do 18. leta starosti.

Nikola Maslovarić, odvetnik