Davek od dohodkov pravnih oseb je urejen v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) in predstavlja temeljni davek na področju neposrednega obdavčenja dohodkov pravnih oseb. Zavezanci za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb so vse pravne osebe, tako domačega kot tujega prava, z izjemo Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti.

 

Predmet obdavčitve po ZDDPO-2

Predmet obdavčitve po ZDDPO-2 so dobiček rezidenta in dobiček nerezidenta, ki ga dosega z opravljanjem dejavnosti oziroma poslov v poslovni enoti ali prek poslovne enote, ki se nahaja v Sloveniji, ter dohodki z virom v Sloveniji, za katere je določena obveznost za izračun in plačilo davčnega odtegljaja na viru. V Sloveniji stopnja obdavčitve davka od dohodkov pravnih oseb znaša 19%.

Po splošnem načelu ugotavljanja davčne osnove v davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb je osnova za davek rezidenta in poslovne enote nerezidenta dobiček, ugotovljen kot presežek prihodkov nad odhodki, ki jih določa zakon.

 

davek od dohodkovPosebna ureditev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov

Če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, ki ureja obdavčitev dohodkov pravnih oseb in opravijo priglasitev v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja davčni postopek, lahko zavezanci ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Pri ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov se upoštevajo davčno priznani prihodki in normirani odhodki v višini 80 odstotkov davčno priznanih prihodkov. Dejanski stroški, davčne olajšave in davčna izguba se ne priznajo. Davčno obdobje je v tem primeru koledarsko leto. Spremljanje oziroma tekoče preverjanje izpolnjevanja pogojev je obveznost davčnega zavezanca.

 

Vpis davčnega obdobja in izračun predvidene davčne osnove

Davek od dohodkov pravnih oseb se obračunava in plačuje po načelu samoobdavčitve na podlagi davčnega obračuna, ki je sestavljen za določeno davčno obdobje. Davčno obdobje za obračun davka od dohodkov pravnih oseb je eno koledarsko leto (12 mesecev). Davčni obračun je potrebno predložiti pristojnemu finančnemu uradu, kjer je davčni zavezanec tudi vpisan v davčni register. Rok za to je 31. marca tekočega leta za preteklo leto, razen če davčni zavezanec priglasi drugačno poslovno leto, od koledarskega.

Med davčnim obdobjem je potrebno plačevati akontacijo davka v mesečnih oz. trimesečnih obrokih. Obroki dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo, in morajo biti plačani v 10 dneh po dospelosti.